Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נגישות לנכים כתנאי לקבלת רישוי

פתיחת עסק חדש כרוכה בלא מעט בירוקרטיה. החל מקבלת האישורים הנחוצים ועד לקבלת רישיון עסק ממשי המאפשר את הפעלת בית העסק עצמו. בכדי לזרז את הליך קבלת רישיון העסק, חשוב למלא אחר הוראות בתי העירייה השונים באיזור.

למרות שכל עירייה יכולה לערוך שינויים כאלה ואחרים בתנאי קבלת רישיון העסק, ישנן תקנות מדיניות הקבועות בחוק החלות על שלל העיריות.

התקנת מתקני נגישות לנכים

אחד הפרמטרים שיעזרו לכם לקבל את רישיון העסק במהרה, ואף יאפשרו לכם לקבל קהל לקוחות גדול יותר, הוא התקנת מתקני נגישות לנכים. לשם הגדרת מתקני נגישות לנכים, תכנון וביצוע המבנה בצורה המאפשרת נגישות זו,

יש להיעזר במומחה מטעם המתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה).

אותו נציג ילווה אתכם בכל שלבי בניית בית העסק, ויסייע לכם בכל הקשור בהתאמת העסק לתקנות הנגישות המוגדרות בחוק.

בשלב הראשוני יישב עמכם נציג המתו"ס על מנת לסייע לייעץ, לכוון ולהציע פתרונות אדריכליים המותאמים לאוכלוסיות השונות בחברה.

שלב זה הוא קריטי, מאחר והוא מהווה את השלד האדריכלי לבית העסק שלכם.

בעזרת ייעוץ נאות של נציג המתו"ס, תוכלו למקסם את הנגישות ולהימנע משינויים עתידיים במבנה הכרוכים בעלויות גבוהות.

התערבות החוק על פי הקבוע בחוק מאז שנת 2008

כל מבנה ציבורי מחוייב לכלול מתקני נגישות. על פי כן, לאחר בניית בית העסק, תחוייבו לבצע הערכה של המבנה בעזרת נציג המתו"ס.

במידה ונעזרתם בשירותי ייעוץ עוד בשלב המקדים, הרי שהנכם מוכנים כבר לקבלת רישיון העסק ולפתיחתו. כאמור, אי נגישות הנקבעת על פי נציג המתו"ס, תעכב את פתיחת בית העסק עד לביצוע השינויים במבנה האדריכלי ולהערכה מחודשת.

קבלת רישיון העסק

במידה ואכן עמדתם בכל התקנות הקבועות בחוק, הן בתקנות לגבי מתקני הנגישות לנכים, והן בתקנות נוספות המחייבות כל בית עסק,

תוכלו לקבל את רשיון העסק ולהפעילו.

חשוב לזכור, כי הערכה מחודשת וביקורי פתע הם אינם מן הנמנע ומתקיימים לעיתים קרובות בכל בתי העסק ברחבי הארץ.

לכן, אין זה מספיק רק לעמוד בתקנות בשלב הראשוני של פתיחת בית העסק.

בכדי להמשיך ולהפעיל את בית העסק שלכם בצורה רציפה לאורך השנים, מומלץ לערוך מדי פעם לפעם, ובפרקי זמן קבועים ביקורת פנימית שתבטיח את תקינ

26 בנובמבר 2018